Hợp tác xây dựng cùng phát triển:

  • Hợp tác cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau vì lợi ích chung. Và cũng dựa trên cơ sở bình đẳng, hai bên cùng có lợi.